Sidan uppdaterad 2020-06-24

Granbarkborreavverkningar

Mail från Nyköpings kommun

Hej,

Här kommer information om Nyköpings kommuns planerade granbarkborreavverkningar under sensommaren/hösten 2020.

Jag som skriver är ny som markförvaltare på kommunen sedan ett par månader tillbaka och under ordinarie former hade det varit naturligt att presentera både mig själv och kommunens arbete med skogsbruket i ett traditionellt möte. För er som inte har träffat på mig i andra sammanhang, så kommer jag närmast från arbete i egen firma där jag sedan 2013 har jobbat med skogliga analyser/utredningar, verksamhetsutveckling samt skogs- och spårbarhetscertifiering (PEFC/FSC). Tidigare har jag bland annat varit anställd på Sveaskog.

Vad är på gång inom skogsbruket?

Under sensommaren och hösten 2020 kommer Nyköpings kommun i samarbete med avverkningsentreprenörer genomföra skogsbruksåtgärder runt om på kommunens skogsinnehav. Barkborreskadad granskog kommer avverkas fläckvis eller i vissa fall på större ytor i anslutning till ansamlingarna av barkborredödade träd som finns sprida på många platser. I det bifogade dokumentet "Granbarkborreavverkningar 2020 på Nyköpings kommuns markinnehav" finns en karta som visar övergripande var åtgärder kommer genomföras, liksom mer detaljerade kartor för varje delområde.

Målsättningen med åtgärderna är att förhindra fortsatt spridning av granbarkborren, rädda virkesvärden samt säkra tillgängligheten för allmänheten och möjligheten att återetablera ny skog. Urvalet och prioriteringen av avverkningsområden har skett utifrån löpande inventeringar av kommunens markinnehav. Detta arbete fortsätter även framöver, vilket medför att nya områden kan adderas till planeringen. Möjligheterna att avsätta virket och tillgången till maskinresurser påverkar tidtabellen, som för närvarande präglas av osäkerhet kopplad till coronapandemin. Det är därför svårt att ge exakta besked om när avverkningarna genomförs.

Flera av åtgärderna genomförs i naturreservat och välfrekventerade friluftsskogar där skadade och även döda träd fälls och i viss utsträckning forslas bort för att göra det säkert att röra sig i skogen eller för att bevara prioriterade naturvärden. I vissa fall behöver stigar korsas eller användas av maskiner. Målsättningen är att i möjligaste mån undvika körspår och skador.

Vid detaljplaneringen av arbetet, som genomförs i fält inför varje åtgärd, används Skogsstyrelsens Målbilder för god miljöhänsyn som vägledning. Snitslar i skogen hjälper maskinförarna att välja körstråk samt ta hänsyn till sociala, miljö- eller kulturvärden.

Där fläck- eller plockhuggning genomförs kommer ris och grenar lämnas kvar i skogen. När större ytor avverkas forslas detta material bort för att användas som bioenergi. Många av de döda träden kapas också som högstubbar för att erbjuda husrum till fåglar och insekter som bland annat lever på granbarkborrens larver.

Samråd eller förmedling av information om åtgärderna sker i olika former med berörda myndigheter, Naturvårdsrådet, arrendatorer, närboende och andra intressenter som kontaktar kommunen. Skyltar för information till allmänheten sätts upp i mer frekventerade områden och kommunens webbsida med information om pågående skogsbruk kommer uppdateras i närtid.

Bakgrund

Under den torra sommaren 2018 torkstressades många granskogar i södra Sverige, vilket fick till följd att granarnas kondition och motståndskraft gick ned. Detta utnyttjade insekten granbarkborre som med de goda betingelserna massförökades och började angripa även friska och levande granar för sin reproduktion. Angreppen fortsatte under 2019 och är nu bekymmersamma i stora delar av södra och mellersta Sverige. Även Nyköpings kommuns skogsinnehav är drabbat med på vissa håll omfattande skador. Vidtas inga åtgärder finns det risk att större områden med granskog dör och behöver avverkas.

Mer information om granbarkborre och metoderna för att hantera skogsskadorna finns på Skogsstyrelsens webbplats.

Vad händer sen?

När luckor uppstår i skogen är målsättningen att dessa återbeskogas naturligt med främst lövträd. I vissa fall behöver luckorna utvidgas om ny skog angrips. Då kan det bli aktuellt att plantera ny skog. I de fall skogen avvecklas redan i år, kommer ny skog etableras endera genom självföryngring eller plantering. Då blandskogar ser ut att ha en större motståndskraft mot skador än monokulturer, eftersträvas en mixad etablering av både barr- och lövträd.

Frågor eller synpunkter

Har Du eller organisationen som du företräder frågor eller synpunkter går det bra att kontakta kommunens markförvaltare.

Bästa hälsningar

Anders Jönsson

Anders Jönsson | Markförvaltare
Samhällsbyggnad | Mark- och exploateringsenheten
Nyköpings kommun | 611 83 Nyköping
vxl 0155-24 80 00 | direkt 0155-45 70 78
anders.jonsson.1@nykoping.se
www.nykoping.se | facebook.com/nykopingskommun